مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

(کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی، دانشگاه تهران)

(دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات