• نام طراح : تست – تست – تست – تست – تست – تست = تست – تست – تست= تست – تست – تست تست – تست – تستتست – تست – تستتست – تست – تست
  • کارفرما : شهرداری تهران
  • مقیاس : مجموعه شهری
  • سال تهیه : 1390
  • موضع : سواحل دریای خزر